WIE ZIJN WIJ

ENDYMION Amsterdam is statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan Damrak 233 I en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64796973. Wij zijn “verantwoordelijk” in de zin van de AVG.

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES

Onze website verzamelt automatisch bepaalde informatie over uw bezoek, zoals uw IP-adres, de datum van invoer van de toepassingsdetails en “cookies”. Voor zover we deze informatie gebruiken, wordt deze altijd anoniem gemaakt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek aan onze website worden herkend. U kunt uw browser zo instellen dat u bij een volgend gebruik van onze website of dienst geen cookies ontvangt. Dan kan het gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van een professionele dienst gebruik kunt maken of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) een professionele dienst. We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. De op deze manier verkregen informatie (inclusief het IP-adres van uw computer) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hier wettelijk toe verplicht is, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Op onze website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Instagram, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Instagram, Twitter en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Om te zien wat deze sociale netwerken doen met jouw persoonsgegevens die via deze code worden verwerkt, verwijzen we naar de privacyverklaring van Instagram, Twitter en LinkedIn.

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

ENDYMION Amsterdam gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Om onze professionele diensten aan te bieden en continu te verbeteren in het kader van onze bedrijfsactiviteiten;
  2. Om u informatie te sturen over onze diensten en andere activiteiten;
  3. Om anonieme statistische gegevens op te stellen en om onze professionele diensten te beveiligen;
  4. Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen of verwerken. Het bovenstaande is niet van toepassing als de persoonsgegevens anoniem worden opgeslagen voor statistische doeleinden.

MET WIE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN?

ENDYMION Amsterdam verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden voor direct marketing doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan derden voor zover dit nodig is voor het verlenen van onze professionele dienstverlening aan u (bijvoorbeeld opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en overige zakelijke relaties ) en / of voor zover deze gegevens niet naar jou persoonlijk herleidbaar zijn. Ook kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken als wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen, of als wij hiertoe gedwongen worden als gevolg van een rechtszaak en / of om onze eigen rechten te beschermen.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring, en deze derden gevestigd zijn buiten de Europese Unie, zal deze doorgifte alleen plaatsvinden indien dat land een passend beveiligingsniveau garandeert, of indien de doorgifte noodzakelijk is. voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ENDYMION Amsterdam en u, of om naar aanleiding van een verzoek van u precontractuele maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt te allen tijde (de verwerking) van uw persoonsgegevens inzien of een overzicht hiervan opvragen. Ook kunt u een wijziging aanvragen of ons verzoeken uw gegevens volledig te verwijderen of deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke. Bovenstaande verzoeken kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken via info@endymion.amsterdam. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk informeren over uw verzoek.

VEILIGHEID

ENDYMION Amsterdam stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Dit doen wij op basis van passende technische en organisatorische maatregelen. Inbreuken in verband met persoonsgegevens kunnen door jou of iedereen die een inbreuk constateert worden gemeld bij de directie van ENDYMION Amsterdam per e-mail aan info@endymion.amsterdam. Binnen 72 uur nadat wij kennis hebben genomen van een dergelijke inbreuk, informeren wij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig degene over wiens persoonsgegevens het gaat.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ENDYMION Amsterdam, stuur dan een e-mail naar info@endymion.amsterdam.

WIJZIGINGEN

ENDYMION Amsterdam kan om verschillende redenen wijzigingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. De meest actuele privacyverklaring is te vinden op onze website. Deze versie is geldig vanaf 1 januari 2021